PENGENALAN

Mata pelajaran Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan sebagai hasil daripada pelbagai saling kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar serta antara unsur-unsur alam. Pemahaman konsep dan generalisasi tentang proses dan interaksi pelbagai fenomena ini menjadi asas kepada kajian geografi. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran Geografi KBSM akan memberi tumpuan khusus kepada pemahaman konsep-konsep geografi dan hubungkaitan tentang aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi kemahiran geografi serta pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik.

Kajian Geografi Fizikal dan Manusia memberi tumpuan kepada pelbagai bentuk muka bumi serta hubung kait antara bentuk-bentuk muka bumi tersebut. Kandungan juga menekankan kajian mengenai cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti hidup dan penggunaan sumber alam.

Kemahiran Geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengukuhkan persepsi murid terhadap organisasi ruangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s